P8_TA(2017)0373 Säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 oktober 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/45/EG om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg (COM(2016)0369 – C8-0208/2016 – 2016/0170(COD)) P8_TC1-COD(2016)0170 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 4 oktober 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/… om ändring av direktiv 2009/45/EG om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg