P8_TA(2017)0373 Pasažieru kuģu drošības noteikumi un standarti ***I Eiropas Parlamenta 2017. gada 4. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izdara grozījumus Direktīvā 2009/45/EK par pasažieru kuģu drošības noteikumiem un standartiem (COM(2016)0369 – C8-0208/2016 – 2016/0170(COD)) P8_TC1-COD(2016)0170 Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2017. gada 4. oktobrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2017/…, ar ko groza Direktīvu 2009/45/EK par pasažieru kuģu drošības noteikumiem un standartiem