P8_TA(2017)0373 Sigurnosna pravila i norme za putničke brodove ***I Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 4. listopada 2017. o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/45/EZ o sigurnosnim pravilima i normama za putničke brodove (COM(2016)0369 – C8-0208/2016 – 2016/0170(COD)) P8_TC1-COD(2016)0170 Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 4. listopada 2017. radi donošenja Direktive (EU) 2017/… Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/45/EZ o sigurnosnim pravilima i normama za putničke brodove