P8_TA(2017)0373 Sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 4. oktober 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/45/EF om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe (COM(2016)0369 — C8-0208/2016 — 2016/0170(COD)) P8_TC1-COD(2016)0170 Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 4. oktober 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/… om ændring af direktiv 2009/45/EF om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe