Vec C-149/15: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 9. novembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d’appel de Liège – Belgicko) – Sabrina Wathelet/Garage Bietheres & Fils SPRL (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 1999/44/ES — Predaj spotrebného tovaru a záruky na spotrebný tovar — Pôsobnosť — Pojem „predávajúci“ — Sprostredkovateľ — Výnimočné okolnosti)