2005/536/EK: Eiropas Parlamenta Lēmums (2005. gada 12. aprīlis) par Eiropas Savienības 2003. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VII iedaļa – Reģionu komiteja