Rakstisks jautājums P-4154/05 Hiltrud Breyer (Verts/ALE) Komisijai. atļauju izmantot ģenētiski modificēto kukurūzu MON 863 — ekspertu ziņojumos norādītajiem trūkumiem