2014/249/ES: Komisijas Īstenošanas lēmums ( 2014. gada 28. aprīlis ) par Honkongas tiesiskās un uzraudzības sistēmas atzīšanu par līdzvērtīgu prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām Dokuments attiecas uz EEZ