Komisijas Regula (EK) Nr. 1223/2005 (2005. gada 28. jūlijs), ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem cukura nozares produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums