Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra rīkojums Nr.835 "Par Atjaunojamo energoresursu izmantošanas pamatnostādnēm 2006.-2013.gadam"