Komission asetus (EY) N:o 241/2005, annettu 11 päivänä helmikuuta 2005, neuvoston asetuksen (EY) N:o 747/2001 muuttamisesta eräitä Israelista peräisin olevia tuotteita koskevien yhteisön tariffikiintiöiden osalta