Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 241/2005 της Επιτροπής, της 11ης Φεβρουαρίου 2005, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 747/2001 του Συμβουλίου όσον αφορά κοινοτικές δασμολογικές ποσοστώσεις για ορισμένα προϊόντα καταγωγής Ισραήλ