2004/681/EK: Padomes Lēmums (2004. gada 24. septembris), ar kuru groza Lēmumu 2001/131/EK, ar ko noslēdz apspriežu procedūru ar Haiti saskaņā ar ĀAK un EK partnerattiecību nolīguma 96. pantu