Vec C-857/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovensko) 26. novembra 2019 – Slovak Telekom a.s v. Protimonopolný úrad Slovenskej republiky