Υπόθεση C-857/19: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Najvyšší súd Slovenskej republiky (Σλοβακία) στις 26 Νοεμβρίου 2019 – Slovak Telekom a.s κατά Protimonopolný úrad Slovenskej republiky