2005/579/EK: Komisijas Lēmums (2005. gada 20. jūlijs), ar ko no Kopienas finansējuma izslēdz atsevišķus dalībvalstu izdevumus, kurus tās attiecinājušas uz Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju nodaļu (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 2756) (Dokuments attiecas uz EEZ)