Apvienotās lietas C-23/03, C-52/03, C-133/03, C-337/03 un C-473/03: Tiesas (otrā palāta) rīkojums 2006. gada 4. maijā ( Tribunale di Milano , Tribunale ordinario di Torino (Itālija) lūgumi sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Kriminālprocess pret Michel Mulliez u.c. un Giuseppe Momblano (apvienotās lietas C-23/03 un C-52/03), Alessandro Nizza un Giacomo Pizzi (C-133/03), Fabrizio Barra (C-337/03), Adelio Aggio u.c. (C-473/03) (Tiesas reglamenta 104. panta 3. punkta pirmā daļa — Sabiedrību tiesības — Pirmā direktīva 68/151/EEK, ceturtā direktīva 78/660/EEK un septītā direktīva 83/349/EEK — Gada pārskati — Skaidra un patiesa priekšstata princips — Sods par nepatiesām ziņām par sabiedrībām (nepatiesas ziņas grāmatvedības dokumentos) — Pirmās direktīvas 68/151/EEK 6. pants — Pienākums noteikt piemērotu sodu par Kopienu tiesību pārkāpumiem)