Komisijas Regula (EK) Nr. 1497/2006 ( 2006. gada 10. oktobris ), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1428/2006, ar ko nosaka eksporta kompensācijas par sīrupa un noteiktu citu cukura produktu izvedumiem bez turpmākas apstrādes