2005/581/EK: Komisijas Lēmums (2005. gada 25. jūlijs), ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 258/97 atļauj laist tirgū izomaltulozi kā jaunu pārtikas produktu vai jaunu pārtikas produktu sastāvdaļu (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 2776)