Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/637, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 kahdeksannen osan II ja III osastossa tarkoitettujen tietojen julkistamista laitosten toimesta koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista sekä komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1423/2013, komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/1555, komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/200 ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/2295 kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)