Rakstisks jautājums E-2243/05 Bart Staes (Verts/ALE) Komisijai. ietekmes un likumdošanas pētījumiem attiecībā uz Rīcības plānu par tiesību aktu izpildi pārvaldību un tirdzniecību meža nozarē (FLEGT)