Lieta C-749/18: Tiesas (otrā palāta) 2020. gada 14. maija spriedums (Cour administrative (Luksemburga) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – B u.c./Administration des contributions directes (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – LESD 49. un 54. pants – Brīvība veikt uzņēmējdarbību – Nodokļu tiesību akti – Uzņēmumu ienākuma nodokļi – Mātesuzņēmumi un meitasuzņēmumi – Vertikālā un horizontālā fiskālā integrācija)