Komisijas Īstenošanas lēmums (ES, Euratom) 2015/2188 (2015. gada 25. novembris), ar kuru groza Lēmumu 2005/872/EK, Euratom, ar ko Čehijas Republikai atļauj lietot noteiktas aptuvenās aplēses PVN pašu resursu bāzes aprēķinam (izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 8174)