Υπόθεση C-853/19: Διάταξη του Δικαστηρίου (ένατο τμήμα) της 2ας Ιουλίου 2020 [αίτηση του Okresný súd Poprad (Σλοβακία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — IM κατά Sting Reality s.r.o. (Προδικαστική παραπομπή – Άρθρο 53, παράγραφος 2, και άρθρο 99 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου – Προστασία των καταναλωτών – Οδηγία 2005/29/ΕΚ – Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές – Άρθρα 8 και 9 – Επιθετικές εμπορικές πρακτικές – Οδηγία 93/13/ΕΟΚ – Καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές – Ρήτρα που έχει αποτελέσει το αντικείμενο ατομικής διαπραγματεύσεως – Εξουσίες του εθνικού δικαστηρίου»)