Sag C-853/19: Domstolens kendelse (Niende Afdeling) af 2. juli 2020 — IM mod Sting Reality s.r.o. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Okresný súd Poprad — Slovakiet) (Præjudiciel forelæggelse – artikel 53, stk. 2, og artikel 99 i Domstolens procesreglement – forbrugerbeskyttelse – direktiv 2005/29/EF – virksomhedernes urimelige handelspraksis over for forbrugerne – artikel 8 og 9 – aggressiv handelspraksis – direktiv 93/13/EØF – urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler – kontraktvilkår, der har været genstand for individuel forhandling – de nationale domstoles kompetence)