Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1734/87 της Επιτροπής της 22ας Ιουνίου 1987 περί καθορισμού συμπληρωματικών ποσών για τα αυγά με κέλυφος