Lieta C-17/05: Tiesas (virspalāta) 2006. gada 3. oktobra spriedums ( Court of Appeal ( Civil Division ) (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — B.F. Cadman pret Health & Safety Executive (Sociālā politika — EKL 141. pants — Vienlīdzīgas darba samaksas princips vīriešiem un sievietēm — Darba stāžs kā darba samaksas noteikšanas elements — Objektīvs pamatojums — Pierādīšanas pienākums)