Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1655/2006 της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 2006 , για τον καθορισμό του μέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 958/2006