Υπόθεση C-9/16: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Amtsgericht Kehl (Γερμανία) στις 7 Ιανουαρίου 2016 — Ποινική διαδικασία κατά A