Padomes Direktīva 85/467/EEK (1985. gada 1. oktobris), ar ko sesto reizi (PCB/PCT) groza Direktīvu 76/769/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu bīstamu vielu un preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem