Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra — 2013. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija