Komission asetus (EY) N:o 1350/2005, annettu 16 päivänä elokuuta 2005, Ranskan lipun alla purjehtivien alusten makrillin kalastuksen kieltämisestä ICES-alueilla II a (EY:n vedet), III a, III b, c, d (EY:n vedet) ja IV