2010/548/ES: Eiropas Parlamenta Lēmums ( 2010. gada 5. maijs ) par Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu#Eiropas Parlamenta Rezolūcija ( 2010. gada 5. maijs ) ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no Lēmuma par Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu