Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.8706 — CVC/Providence/Skybox) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )