Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar kuru paplašina lēmuma darbības jomu, neiesaistītās dalībvalstīs piemērojot Lēmumu 2006/.../EK, ar kuru groza un pagarina piemērošanas periodu Lēmumam 2001/923/EK, ar ko izveido apmaiņas, atbalsta un mācību programmu euro aizsardzībai pret viltošanu ("Perikla" programmu) (COM(2006)0243 - C6-0180/2006 - 2006/0079(CNS))