Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.6269 – SNCF/HFPS/Wehinger GmbH/Rail Holding) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande Text av betydelse för EES