Uzklausīšanas amatpersonas nobeiguma ziņojums (Saskaņā ar 16. un 17. pantu Eiropas Komisijas priekšsēdētāja 2011. gada 13. oktobra Lēmumā 2011/695/ES par uzklausīšanas amatpersonas amatu un darba uzdevumiem noteiktu konkurences lietu izskatīšanā (OV L 275, 20.10.2011., 29. lpp.).) (AT.40135 – Forex–Essex Express) (Dokuments attiecas uz EEZ) 2020/C 219/06