Υπόθεση T-566/20: Προσφυγή της 11ης Σεπτεμβρίου 2020 — Residencial Palladium κατά EUIPO — Fiesta Hotels & Resorts (PALLADIUM HOTEL GARDEN BEACH)