ATZINUMS Sniegusi Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja Ekonomikas un monetārajai komitejai par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Savienības programmu laikposmam no 2017. gada līdz 2020. gadam, lai atbalstītu īpašas darbības, ar kurām pastiprina patērētāju un citu finanšu pakalpojumu galalietotāju iesaistīšanos Savienības politikas veidošanā finanšu pakalpojumu jomā (COM(2016)0388 - C8-0220/2016 - 2016/0182(COD)) Atzinuma sagatavotāja(*): Vicky Ford