P7_TA(2014)0057 Sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista määrättävät rikosoikeudelliset seuraamukset ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 4. helmikuuta 2014 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista määrättävistä rikosoikeudellisista seuraamuksista (COM(2011)0654 – C7-0358/2011 – 2011/0297(COD)) P7_TC1-COD(2011)0297 Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 4. helmikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/…/EU antamiseksi markkinoiden väärinkäytöstä määrättävistä rikosoikeudellisista seuraamuksista (markkinoiden väärinkäyttödirektiivi)