2013/600/EÚ: Rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 17. apríla 2013 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2011