Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 9 grudnia 1982 r. # H.P. Klughardt oHG przeciwko Hauptzollamt Hamburg-St. Annen. # Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Bundesfinanzhof - Niemcy. # Sprawa 309/81. Klughardt TITJUR