Leidimas teikti valstybėspagalbą remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir108 straipsnių nuostatomis — Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja (Tekstas svarbus EEE)