Priekšlikums PADOMES REGULA, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 974/98 attiecībā uz euro ieviešanu Lietuvā