Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1284 (2019. gada 29. jūlijs) par Honkongas tiesiskās un uzraudzības sistēmas atzīšanu par līdzvērtīgu prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām (Dokuments attiecas uz EEZ.)