ATZINUMS Sniegusi Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšanu (COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)) Atzinuma sagatavotāja: Barbara Kappel