Eiropas Kopienu migrējošo darba ņēmēju sociālā nodrošinājuma administratīvā komisija – Valūtu konversijas kursi saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 574/72