Europos Bendrijų migruojančiųjų darbuotojų socialinės apsaugos administracinė komisija – Valiutų keitimo kursai, vadovaujantis Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 574/72