Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1357/2013 ( 2013. gada 17. decembris ) par grozījumiem Regulā (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi