Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 233, 21 Ιουλίου 2020